Om CFU

CFU arbejder i feltet mellem formelle krav, viden om teori og didaktik og lærernes faglige fundament. Altid med god praksis for øje.

CFU – Center for Undervisningsmidler

CFU er sat i verden for at støtte, supplere og udvikle god undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

CFU hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet og er strukturelt forankret i landets seks professionshøjskoler med afdelinger landet over. Opgaven er defineret i egen lovbekendtgørelse og er finansieret gennem en statslig bevilling, der årligt udløses på finansloven.

CFU’s kerneopgave er centreret om en omfattende samling af alle slags læremidler til udlån til alle landets skoler og ungdomsuddannelser. I kobling med tilbud om pædagogisk vejledning og praksisnære kurser og konferencer kan underviserne således benytte det lokale CFU’s mange tilbud og berige, variere og udvikle deres daglige praksis.

Fra krav og viden til god praksis

CFU samarbejder i professionshøjskolerne tæt med både læreruddannelsen, efter- og videreuddannelsen og den pædagogiske forskning. Samarbejdet styrker fundamentet af den praksisnære viden om skolen og skolens fag hos CFU’s pædagogiske konsulenter, der rådgiver og vejleder om læremidler og deres anvendelse i undervisningen.

I samarbejde med forlagsbranchen og skolens forskellige aktører afholder CFU fagmesser og større events – og indgår desuden i en lang række udviklingsprojekter med STUK/ministeriet, DR, fonde og øvrige eksterne partnere.

Konsulentkorps med lærerbaggrund

CFU’s pædagogiske konsulenter har et solidt kendskab til en lærers hverdag. Deres pædagogiske baggrund og forskellige fagligheder spænder over skolens samlede fagrække og tværfaglige temaer.

Med den brede faglighed, den lokale praksisforankring og det tværnationale fællesskab har CFU en helt særlig styrke, volumen og forudsætning for at forankre teori og didaktik i en god praksis. – En praksis, som gør en forskel for de involverede lærere og deres undervisning og, vigtigst af alt, for deres elever.

CFU Danmark-samarbejdet

Landets seks CFU’er har etableret et nationalt tæt og forpligtende samarbejde. Samarbejdet omfatter bl.a. videndeling, effektiv drift og et ensartet serviceniveau vedrørende de lovbestemte opgaver. Centrene i Sydslesvig, på Færøerne og i Grønland er tætte samarbejdspartnere.

CFU Danmark varetager også relationerne til nationale samarbejdspartnere, herunder samarbejdet med forlagsbranchen og AVU-medier, et af CopyDan-selskaberne.

Driften af CFU

CFU finansieres gennem en årlig statslig bevilling til professionshøjskolerne. Bevillingen tildeles efter en fordelingsnøgle, der bygger på antallet af skoler og elever i de respektive dækningsområder.

CFU Professionshøjskole Procent
CFU UCN Professionshøjskolen UCN 11,30 %
CFU VIA VIA University College 23,79 %
CFU UCL UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 13,99 %
CFU UC SYD Professionshøjskolen UC SYD 9,97 %
CFU Absalon Professionshøjskolen Absalon 16,18 %
CFU KP Københavns Professionshøjskole 24,77 %